Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető
  A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pad Mariann ev. a www.joganyucik.hu honlapon (a továbbiakban Weboldal) elérhető és megvásárolható felvételeire/videóira érvényesek.
  A Weboldal használatával, a vásárló  elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

       2. A weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 • Név: Pad Mariann ev.
 • Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 46.
 • Levelezési cím: 1039 Budapest, Királyok útja 46.
 • Adószám: 56621822-1-41
 • Nyilvántartási szám: 55288640
 • Email cím: mariann@joganyucik.hu
 • Weboldal ügyfélszolgálat telefonszáma: + 3670 580 35 40 (hívható munakanapokon 8:00-16.00)
 • A Szolgáltató weboldalának címe: www.joganyucik.hu

 1. Fogalom meghatározások

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Termék: a weboldalkínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató a weboldalán keresztül terméket ad el.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

 1. 4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé. [http://www.joganyucik.hu]

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Előfizető/Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.joganyucik.hu weboldalon történő megrendelés, vásárlás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Előfizető/Vásárló a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. Az Előfizető/Vásárló, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Előfizető/Vásárló között.

6. Az általános szerződési feltétlek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. december 15. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Előfizetőre/Vásárlóra és előfizetésre/vásárlásra hatályosak.

Az Előfizető/Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja.Az Előfizető/Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: előfizetés a Szolgáltató online jógaórákra, valamint a Szolgáltató által készített videós jógacsomagok megvásárlására.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Regisztráció

Oldalunkon szolgáltatást megrendelni és vásárolni regisztráció nélkül tudsz.

 1. A videós programok/felvételek vásárlásának menete, szerződés létrejötte

A termékek az ONLINE JÓGASTÚDIÓ menüpontban érhetők el. A termékre kattintva található a termék részleteit bemutató oldal. A Szolgáltató mindent megtesz a részletes leírások pontosságáért, az esetleges elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Ha vásárlási szándékkal Vevő kiválasztott egy terméket, a KOSÁRBA TESZEM gombra kell kattintani. Ezzel a termék bekerül a virtuális kosaradba. Ezután a személyes adatok megadása következik.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Vásárló a terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

A letöltéssel a Vásárló a videófelvételen az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez: A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon. A továbbiakban: eszköz) jogosult használni azzal, hogy a magánszemély Vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban a vásárlástól számított 6 hónapon belül, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Vásárló és az Szolgáltató között, amikor az Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.  A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Vásárló ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

8. Árak

A termékek mellett megjelenő árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó fogyasztói árak, melyek forintban értendők. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék elküldése előtt telefonon (vagy elektronikus üzenetben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

9. Fizetési feltétlek

A Szolgáltató weboldalán megrendelt videós programok vételárát a Vevő banki átutalással fizeti. Az online jógaórák díját a Vevő banki átutalással rendezi. Az utalás KÖZLEMÉNY rovatában a számlázási nevet és címet fel kell tüntetni. A Vevő az ellenértéket az alábbi bankszámla számra utalja:

12010350-01747263-00100007 Raiffaisen Bank Pad Mariann

Külföldi utalás esetén IBAN:HU37-12010350-01747263-00100007

10.Kedvezmények, kuponok, ajándékutalvány

A kuponok olyan kedvezményt biztosítanak, amelyekkel csökkenthető a vásárlás összege. A kuponok és az ajándékutalvány felhasználása úgy történik, hogy a kupon kódját vásárláskor a kosár oldalon kell megadni a Kuponkód mezőben, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kedvezmény utólagos beszámítására. A kuponok, utalványok készpénzre nem válthatók, részteljesítés nem lehetséges, és a fel nem használt összeg elveszik.

 1. Teljesítési idő, szolgáltatás igénybevétele

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A megvásárolt szolgáltatás Vevő részére történő biztosítására az ellenérték Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követően 2 munkanapon belül kerül sor, amennyiben erről Szolgáltató a Vevőt másképp nem tájékoztatja.

A Szolgáltató a kismamáknak szóló programokat, csomagokat a várandósság 13. betöltött hetétől javasolja, amennyiben nincsen Vevőnek orvosi ellenjavallata. A Szolgáltató a szülés utáni regeneráló programokat Vevőnek a szülés után 6 héttel (császármetszés esetén 10 héttel) javasolja, ha Vevőnek nincs orvosi ellenjavallata. Kivéve a Jóga a gyermekágy alatt, és a 2 alkalmas szülés utáni regeneráció+ babamasszázs alapok, melyet már a szülést követően az első 6 hétben is (császármetszés esetén első 10 hétben) végezhet, amennyiben nincs orvosi ellenjavallata. A Relaxációs hanganyagot Szolgáltató megkötés nélkül ajánlja. Vevő a programok/csomagok megvásárlásával elfogadja, hogy saját felelősségre gyakorol.

12. A személyes adatok kezelése a szolgáltatások igénybevétele alatt

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Előfizetői/Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el https://www.joganyucik.hu/privacy-policy/

13. Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén az Előfizető/Vásárló az előfizetői/adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az Előfizető/Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg az Előfizetőt/Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Előfizető/Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető/Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot. Előfizető/Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követő 2 munkanapon belül elküldje a szolgáltatás-csomageléréséhez szükséges információkat az Előfizető/Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével az Előfizető/Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Előfizető/Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

14. Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a szolgáltatás-csomag nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

 1. Jótállási és szavatossági igény bejelnetésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban az Előfizető/Vásárló szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni. Az Előfizető/Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött
postai úton küldött levélben (Pad Mariann egyéni vállalkozó 1039 Budapest, Királyok útja 46), vagy elektronikus levélben (mariann@joganyucik.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:

 • az Előfizető/Vásárló nevét, címét,
 • a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát,
 • a megrendelés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • az Előfizető/Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltatóaz Előfizető/Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni az Előfizetőt/Vásárlót. A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 1. A szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben az Előfizető/Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton (Pad Mariann egyéni vállalkozó 1039 Budapest, Királyok útja 46.), vagy elektronikus levélben (mariann@joganyucik.hu)teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Előfizető/Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek/Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek/Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 *az Előfizető/Vásárló neve, lakcíme,

*a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

*az Előfizető/Vásárló panaszának részletes leírása, az Előfizető/Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

*a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető/Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

*a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével

*az Előfizető/Vásárló aláírása,

*a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

*telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

*A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

*A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt/Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Előfizető/Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 1. Békéltető testülte, fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Előfizetőket/Vásárlókat, hogy amennyiben az Előfizető/Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez az Előfizető/Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat az Előfizető/Vásárló:

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék az Előfizető/Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy az Előfizető/Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, az Előfizetőnek/Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület az Előfizető/Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása az Előfizető/Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az Előfizető/Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • az Előfizető/Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • az Előfizető/Vásárló nyilatkozatát arról, hogy az Előfizető/Vásárlóa Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • az Előfizető/Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • az Előfizető/Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Előfizető/Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Előfizető/Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha az Előfizető/Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben az Előfizető/Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Az Előfizető/Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

18. Egyéb rendelkezések és záró rendelkezések

Az Előfizető/Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy az Előfizető/Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Előfizetőt/Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek  2020.12. 14. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

0
  0
  KOSÁR